ประเภท : คำสั่ง วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 
  คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานถ่ายรูปทำเนียบรุ่น ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาภาค ภาคใต้ ครั้งท 
  คำสั่งให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการบริจาคโลหิต 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดผลงานโครงงานวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของนักเรียน นักศึกษา ประ 
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ 
มีข้อมูลทั้งหมด  60  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/6

1 2 3 4 5 6