Breaking News |  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เป็นนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาใหม่ (โควตา ระดับ ปวส.)       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เป็นนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาใหม่ (โควตา ระดับ ปวช.)       ประกาศการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนปี 2561 รอบที่ 1       การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-ประจำปี 2562 ครั้งที่ 29       ‘บุญรักษ์’ เผย สพฐ.ไม่มีอำนาจสั่งควบรวม ร.ร.ขนาดเล็ก ชี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของ กก.สถานศึกษา       ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช., ปวส.       ‘โรงเรียนร่วมพัฒนา’ สะท้อนปัญหา ‘โรงเรียนทั่วไป’       ปฏิทินภาคฤดูร้อน       ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561       ตารางคุมสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติการก่อตั้ง
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
แผนที่วิทยาลัยฯ
ผังอาคารสถานที่
แผนปฏิบัติการ ประจำปี
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา ระยะ 4 ปี 2561-2564
ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประเภท
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
งบประมาณและการเงิน
ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสงขลา
ระบบงาน
ระเบียบการหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น
การอยู่เวรยามรักษาการณ์
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานอาคารสถานที่
งานบริหารงานทั่วไป
งานทะเบียน
งานพัสดุ
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายวิชาการ
งานวัดผล
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานทวิภาคี
งานสือการเรียนการสอน
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานวิจัย
งานประกันคุณภาพฯ
งานส่งเสริมผลิตผลฯ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งานกิจกรรมฯ
งานแนะแนว
งานปกครอง
งานครูที่ปรึกษา
งานโครงการพิเศษฯ
แผนกวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาศิลปหัตถกรรม
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาศิลปะการดนตรี
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 5  
เข้าชมเดือนนี้ : 632  
เข้าชมปีนี้ : 1,892  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 39,620  

   ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนปี 2561 รอบที่ 1 [อ่าน : 26 ครั้ง]    การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-ประจำปี 2562 ครั้งที่ 29 [อ่าน : 16 ครั้ง]   
‘บุญรักษ์’ เผย สพฐ.ไม่มีอำนาจสั่งควบรวม ร.ร.ขนาดเล็ก ชี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของ กก.สถานศึกษา [อ่าน : 9 ครั้ง] ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช., ปวส. [อ่าน : 408 ครั้ง]
‘โรงเรียนร่วมพัฒนา’ สะท้อนปัญหา ‘โรงเรียนทั่วไป’ [อ่าน : 9 ครั้ง] เรียนครู ‘4 ปี’ หรือ ‘5 ปี’ หลักสูตรไหนได้ “คุณภาพ” มากกว่า?? [อ่าน : 12 ครั้ง]

   ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เป็นนักเรียน นักศึกษาใหม่โดบไม่ต้องสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เป็นนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาใหม่ (โควตา ระดับ ปวส.) [อ่าน : 35 ครั้ง]    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เป็นนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาใหม่ (โควตา ระดับ ปวช.) [อ่าน : 91 ครั้ง]   

   ข่าวประชาสัมพันธ์บุคลากร
ตารางคุมสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 [อ่าน : 42 ครั้ง] ตารางตัวแทนหน้าที่หน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 2/2561 [อ่าน : 84 ครั้ง]
สีประจำสาขาวิชาต่าง ๆ [อ่าน : 1,004 ครั้ง] แนวปฎิบัติการส่งใบลาของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา [อ่าน : 971 ครั้ง]

   ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษา
ปฏิทินภาคฤดูร้อน [อ่าน : 23 ครั้ง] ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 [อ่าน : 38 ครั้ง]
ประกาศเลขที่นั่งสอบ V-net ระดับชั้น ปวส.2 [อ่าน : 51 ครั้ง] ประกาศเลขที่นั่งสอบ V-net ระดับชั้น ปวช.3 [อ่าน : 54 ครั้ง]
ตารางตัวแทนหน้าที่หน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 2/2561 [อ่าน : 65 ครั้ง] ตัวอย่างเครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ [อ่าน : 1,041 ครั้ง]

   มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร   [อ่าน : 981 ครั้ง]
       มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ..... (อ่านต่อ)

   คำสั่ง วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [อ่าน : 1,005 ครั้ง] คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 962 ครั้ง]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 972 ครั้ง] คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา [อ่าน : 954 ครั้ง]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานถ่ายรูปทำเนียบรุ่น ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 989 ครั้ง] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาภาค ภาคใต้ ครั้งท [อ่าน : 993 ครั้ง]

   ผลงานดีเด่น
รางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ กลุ่มสร้างสรรค์การศึกษา สังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเครื่องวัดแรงบ [อ่าน : 14 ครั้ง] ประมวลภาพรับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ โครงงานวิทยาศาสตร์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร [อ่าน : 62 ครั้ง]
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1แข่งขันควบคุมระบบอัตโนมัติด้วย PLC ครั้งที่ 16 ประ [อ่าน : 957 ครั้ง] รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R ระดับภาคใต้ [อ่าน : 952 ครั้ง]
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ การใช้ประโยชน์จสกสาหร่ายคลอเรลล่า [อ่าน : 943 ครั้ง] รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ การผลิตฟิล์มบริโภคได้จากแป้งข้าวเฉี้ยงพัทลุง [อ่าน : 949 ครั้ง]

   ประมวลภาพกิจกรรมย้อนหลัง
มูลนิธิในเครือตระกูลประธานราษฎร์นิกร กำหนดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิใน [อ่าน : 15 ครั้ง] ผอ.สุคนธ์ แก้วแท้ เป็นประธานการประกวดวงดนตรีสากลอาชีวศึกษา ระดับชาติ [อ่าน : 17 ครั้ง]
กิจกรรม สัปดาห์วิชาการ และมหกรรมวิชาชีพ เปิดบ้านเพื่อการเรียนรู้ (Open House) [อ่าน : 28 ครั้ง] คณะผู้บริหารและบุคลากร วิทยาลัยกะงะ ประเทศมาเลเซีย เยี่ยมชมวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร [อ่าน : 16 ครั้ง]
ประมวลภาพลงพื้นที่ออกบริการอาชีวะอาสา และมอบข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซ [อ่าน : 17 ครั้ง] "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ [อ่าน : 27 ครั้ง]
  NewsPhoto
พิธีเปิดกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 11
ดูรายการทั้งหมด  
.
.
ข่าวด้านการศึกษาปัจจุบัน
 
VDO
  พิธีไหว้ครู 2561
  วันคล้ายวันสถาปนา 7 มิถุนายน 2561
ผลงานทางวิชาการ
  อาจารย์จุไรรัตน์ ทองบัว
ข้อมูลสถานศึกษา
  ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
  ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
  ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
เพื่อนๆ อาชิวะ
  วิทยาลัยเทคนิคสตูล
  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
  วิทยาลัยเทคนิคยะลา
  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
  วิทยาลัยการอาชีพละงู
  วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
  วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
  วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
  วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
  วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
  วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา