Breaking News |  FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน THAILAND 4.0       การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2561       คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561       กำหนดการพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561       กำหนดการพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561       กำหนดการซ้อมพิธีไหว้ครู       กำหนดการซ้อมพิธีไหว้ครู       พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561       พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561       โครงการสร้างจิตสำนึก ระลึกคุณป่าไม้ ณ ป่าสงวนแห่งชาติ     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติการก่อตั้ง
พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
แผนที่วิทยาลัยฯ
ผังอาคารสถานที่
แผนปฏิบัติการ ประจำปี
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา ระยะ 4 ปี 2561-2564
ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประเภท
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
งบประมาณและการเงิน
ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสงขลา
ระบบงาน
ระเบียบการหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น
การอยู่เวรยามรักษาการณ์
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานอาคารสถานที่
งานบริหารงานทั่วไป
งานทะเบียน
งานพัสดุ
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายวิชาการ
ปฏิทินปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2559
งานวัดผล
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานทวิภาคี
งานสือการเรียนการสอน
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานวิจัย
งานประกันคุณภาพฯ
งานส่งเสริมผลิตผลฯ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งานกิจกรรมฯ
งานแนะแนว
งานปกครอง
งานครูที่ปรึกษา
งานโครงการพิเศษฯ
แผนกวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาศิลปหัตถกรรม
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาศิลปะการดนตรี
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 30  
เข้าชมเดือนนี้ : 789  
เข้าชมปีนี้ : 7,084  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 33,167  

   ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน THAILAND 4.0 [อ่าน : 13 ครั้ง]    การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2561 [อ่าน : 18 ครั้ง]

   ข่าวประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1920 ตารางเมตร [อ่าน : 43 ครั้ง]

   ข่าวประชาสัมพันธ์บุคลากร
กำหนดการพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 10 ครั้ง] กำหนดการซ้อมพิธีไหว้ครู [อ่าน : 13 ครั้ง]
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 12 ครั้ง] สีประจำสาขาวิชาต่าง ๆ [อ่าน : 958 ครั้ง]
มาตรการประหยัดพลังงาน/สาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2560 [อ่าน : 982 ครั้ง] แนวปฎิบัติการส่งใบลาของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา [อ่าน : 988 ครั้ง]

   ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษา
กำหนดการพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 10 ครั้ง] กำหนดการซ้อมพิธีไหว้ครู [อ่าน : 9 ครั้ง]
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 9 ครั้ง] ตัวอย่างเครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ [อ่าน : 950 ครั้ง]
การแบ่งเหล่าลูกเสือวิสามัญ วก.หลวงประธานราษฎร์นิกร [อ่าน : 937 ครั้ง] ตัวแทนผู้นำทำกิจกรรมหน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 1/2561 [อ่าน : 927 ครั้ง]

   มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร   [อ่าน : 955 ครั้ง]
       มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ..... (อ่านต่อ)

   คำสั่ง วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 20 ครั้ง] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 924 ครั้ง]
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา "ตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561" [อ่าน : 919 ครั้ง] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานถ่ายรูปทำเนียบรุ่น ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 917 ครั้ง]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาภาค ภาคใต้ ครั้งท [อ่าน : 993 ครั้ง] คำสั่งให้บุคลากรเดินทางไปราชการ [อ่าน : 924 ครั้ง]

   ผลงานดีเด่น
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1แข่งขันควบคุมระบบอัตโนมัติด้วย PLC ครั้งที่ 16 ประ [อ่าน : 916 ครั้ง] รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R ระดับภาคใต้ [อ่าน : 987 ครั้ง]
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ การใช้ประโยชน์จสกสาหร่ายคลอเรลล่า [อ่าน : 965 ครั้ง] รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ การผลิตฟิล์มบริโภคได้จากแป้งข้าวเฉี้ยงพัทลุง [อ่าน : 966 ครั้ง]
รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 แข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ ชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2560 [อ่าน : 913 ครั้ง] ตัวแทนนักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ [อ่าน : 914 ครั้ง]

   ประมวลภาพกิจกรรมย้อนหลัง
โครงการสร้างจิตสำนึก ระลึกคุณป่าไม้ ณ ป่าสงวนแห่งชาติ [อ่าน : 14 ครั้ง] โครงการ Open House ประจำปี 2561 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ [อ่าน : 922 ครั้ง]
โครงการ Open House ประจำปี 2561 แผนกวิชาช่างยนต์ [อ่าน : 913 ครั้ง] โครงการ Open House ประจำปี 2561 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง [อ่าน : 916 ครั้ง]
โครงการ Open House ประจำปี 2561 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะการ [อ่าน : 915 ครั้ง] โครงการ Open House ประจำปี 2561 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง [อ่าน : 919 ครั้ง]
  NewsPhoto
พิธีเปิดกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 11
ดูรายการทั้งหมด  
.
.
ข่าวด้านการศึกษาปัจจุบัน
 
VDO
  พิธีไหว้ครู 2561
  วันคล้ายวันสถาปนา 7 มิถุนายน 2561
ผลงานทางวิชาการ
  อาจารย์จุไรรัตน์ ทองบัว
ข้อมูลสถานศึกษา
  ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
  ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
  ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
SAR
  SAR 2559
  SAR 2558
  SAR2557
รายงานวิจัยครู
  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
โครงการนักเรียน นักศึกษา
  โครงการนักเรียน ระดับ ปวช. 2557
   โครงการนักศึกษา ระดับ ปวส. 2557
  โครงการนักเรียน ระดับ ปวช. 2556
  โครงการนักศึกษา ระดับ ปวส. 2556
  โครงการนักเรียน ระดับ ปวช. 2555
  โครงการนักศึกษา ระดับ ปวส. 2555
รายงานผล
  รายงานผลการส่งวิจัยในชั้นเรียน
  รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เผยแพร่โครงงานวิทยาศาสตร์
  การผลิตฟิล์มบริโภคได้จากแป้งข้าวเฉี้ยงพัทลุงผสมสาร
เพื่อนๆ อาชิวะ
  วิทยาลัยเทคนิคสตูล
  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
  วิทยาลัยเทคนิคยะลา
  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
  วิทยาลัยการอาชีพละงู
  วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
  วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
  วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
  วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
  วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
  วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา