Breaking News |  ประมวลภาพการมอบรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของนักเรียน นักศึกษา ระดับสถานศึกษา       การประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของนักเรียน นักศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561       ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 และ ปวส.2 ให้พ้นสภาพนักเรียน       ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 และ ปวช.3 ให้พ้นสภาพนักเรียน       ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลในตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิทยาบริการและห้องสมุด       การประกวดผลงานโครงงานวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของนักเรียน นักศึกษา และผลงานวิจัยครู       โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อก้าวสู่อาชีพให้หับนักเรียน นักศึกษา       การประเมินมาตรฐานองค์การดีเด่น ภายใต้โครงการนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย       การแข่งขันทักษะพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา       ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคุณครูเฉลิมพร ชูศรี     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติการก่อตั้ง
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
แผนที่วิทยาลัยฯ
ผังอาคารสถานที่
แผนปฏิบัติการ ประจำปี
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา ระยะ 4 ปี 2561-2564
ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประเภท
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
งบประมาณและการเงิน
ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสงขลา
ระบบงาน
ระเบียบการหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น
การอยู่เวรยามรักษาการณ์
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานอาคารสถานที่
งานบริหารงานทั่วไป
งานทะเบียน
งานพัสดุ
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายวิชาการ
งานวัดผล
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานทวิภาคี
งานสือการเรียนการสอน
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานวิจัย
งานประกันคุณภาพฯ
งานส่งเสริมผลิตผลฯ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งานกิจกรรมฯ
งานแนะแนว
งานปกครอง
งานครูที่ปรึกษา
งานโครงการพิเศษฯ
แผนกวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาศิลปหัตถกรรม
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาศิลปะการดนตรี
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 8  
เข้าชมเดือนนี้ : 797  
เข้าชมปีนี้ : 10,092  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 36,175  

   ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ผอ.สพท.ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ [อ่าน : 60 ครั้ง] การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [อ่าน : 59 ครั้ง]
การจ้างนักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [อ่าน : 952 ครั้ง]

   ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลในตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิทยาบริการและห้องสมุด [อ่าน : 58 ครั้ง] ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนคอมพิวเตอร์ [อ่าน : 191 ครั้ง]

   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาดราคาซื้อเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 มม. พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  [อ่าน : 45 ครั้ง]
       ประกาดราคาซื้อเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 มม. พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (อ่านต่อ)

   ประกาศรายชื่อนักเรียนให้พ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 และ ปวส.2 ให้พ้นสภาพนักเรียน [อ่าน : 9 ครั้ง]    ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 และ ปวช.3 ให้พ้นสภาพนักเรียน [อ่าน : 8 ครั้ง]   
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 913 ครั้ง] ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 914 ครั้ง]

   ข่าวประชาสัมพันธ์บุคลากร
การประกวดผลงานโครงงานวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของนักเรียน นักศึกษา และผลงานวิจัยครู [อ่าน : 16 ครั้ง] ตารางตัวแทนหน้าที่หน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 2/2561 [อ่าน : 41 ครั้ง]
สีประจำสาขาวิชาต่าง ๆ [อ่าน : 940 ครั้ง] แนวปฎิบัติการส่งใบลาของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา [อ่าน : 931 ครั้ง]

   ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษา
ตารางตัวแทนหน้าที่หน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 2/2561 [อ่าน : 30 ครั้ง] นักเรียน นักศึกษา (ชาย) ยื่นเอกสารผ่อนพันการคัดเลือกทหารเกณฑ์ในเดือนเมษายน 2562 [อ่าน : 939 ครั้ง]
ตัวอย่างเครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ [อ่าน : 935 ครั้ง] การแบ่งเหล่าลูกเสือวิสามัญ วก.หลวงประธานราษฎร์นิกร [อ่าน : 930 ครั้ง]
สีประจำสาขาวิชาต่าง ๆ [อ่าน : 931 ครั้ง]

   มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร   [อ่าน : 940 ครั้ง]
       มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ..... (อ่านต่อ)

   คำสั่ง วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [อ่าน : 955 ครั้ง] คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 931 ครั้ง]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 931 ครั้ง] คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา [อ่าน : 923 ครั้ง]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานถ่ายรูปทำเนียบรุ่น ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 921 ครั้ง] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาภาค ภาคใต้ ครั้งท [อ่าน : 938 ครั้ง]

   ผลงานดีเด่น
ประมวลภาพรับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ โครงงานวิทยาศาสตร์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร [อ่าน : 23 ครั้ง] แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1แข่งขันควบคุมระบบอัตโนมัติด้วย PLC ครั้งที่ 16 ประ [อ่าน : 927 ครั้ง]
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R ระดับภาคใต้ [อ่าน : 924 ครั้ง] รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ การใช้ประโยชน์จสกสาหร่ายคลอเรลล่า [อ่าน : 922 ครั้ง]
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ การผลิตฟิล์มบริโภคได้จากแป้งข้าวเฉี้ยงพัทลุง [อ่าน : 922 ครั้ง] รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 แข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ ชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2560 [อ่าน : 923 ครั้ง]

   ประมวลภาพกิจกรรมย้อนหลัง
ประมวลภาพการมอบรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของนักเรียน นักศึกษา ระดับสถานศึกษา [อ่าน : 3 ครั้ง]    การประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของนักเรียน นักศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 3 ครั้ง]   
โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อก้าวสู่อาชีพให้หับนักเรียน นักศึกษา [อ่าน : 15 ครั้ง] การประเมินมาตรฐานองค์การดีเด่น ภายใต้โครงการนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย [อ่าน : 23 ครั้ง]
การแข่งขันทักษะพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา [อ่าน : 21 ครั้ง] ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคุณครูเฉลิมพร ชูศรี [อ่าน : 17 ครั้ง]
  NewsPhoto
พิธีเปิดกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 11
ดูรายการทั้งหมด  
.
.
ข่าวด้านการศึกษาปัจจุบัน
 
VDO
  พิธีไหว้ครู 2561
  วันคล้ายวันสถาปนา 7 มิถุนายน 2561
ผลงานทางวิชาการ
  อาจารย์จุไรรัตน์ ทองบัว
ข้อมูลสถานศึกษา
  ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
  ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
  ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
เพื่อนๆ อาชิวะ
  วิทยาลัยเทคนิคสตูล
  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
  วิทยาลัยเทคนิคยะลา
  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
  วิทยาลัยการอาชีพละงู
  วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
  วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
  วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
  วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
  วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
  วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา