Breaking News |  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562       ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน       ตารางตัวแทนหน้าที่หน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 2/2561       ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน       ตารางตัวแทนหน้าที่หน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 2/2561       การจ้างนักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562       กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูฯ พ.ศ. 2561       รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)       นักเรียน นักศึกษา (ชาย) ยื่นเอกสารผ่อนพันการคัดเลือกทหารเกณฑ์ในเดือนเมษายน 2562       ประชุมประจำภาคเรียนที่1/2561     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติการก่อตั้ง
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
แผนที่วิทยาลัยฯ
ผังอาคารสถานที่
แผนปฏิบัติการ ประจำปี
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา ระยะ 4 ปี 2561-2564
ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประเภท
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
งบประมาณและการเงิน
ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสงขลา
ระบบงาน
ระเบียบการหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น
การอยู่เวรยามรักษาการณ์
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานอาคารสถานที่
งานบริหารงานทั่วไป
งานทะเบียน
งานพัสดุ
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายวิชาการ
งานวัดผล
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานทวิภาคี
งานสือการเรียนการสอน
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานวิจัย
งานประกันคุณภาพฯ
งานส่งเสริมผลิตผลฯ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งานกิจกรรมฯ
งานแนะแนว
งานปกครอง
งานครูที่ปรึกษา
งานโครงการพิเศษฯ
แผนกวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาศิลปหัตถกรรม
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาศิลปะการดนตรี
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 6  
เข้าชมเดือนนี้ : 814  
เข้าชมปีนี้ : 8,796  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 34,879  

   ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
การจ้างนักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [อ่าน : 923 ครั้ง] กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูฯ พ.ศ. 2561 [อ่าน : 931 ครั้ง]
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) [อ่าน : 921 ครั้ง] กำหนดการเปิดรับนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 86 [อ่าน : 1,016 ครั้ง]

   ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน [อ่าน : 48 ครั้ง]    ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน [อ่าน : 58 ครั้ง]

   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  [อ่าน : 19 ครั้ง]
       ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ..... (อ่านต่อ)  

   ข่าวประชาสัมพันธ์บุคลากร
ตารางตัวแทนหน้าที่หน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 2/2561 [อ่าน : 7 ครั้ง] สีประจำสาขาวิชาต่าง ๆ [อ่าน : 914 ครั้ง]
แนวปฎิบัติการส่งใบลาของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา [อ่าน : 912 ครั้ง]

   ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษา
ตารางตัวแทนหน้าที่หน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 2/2561 [อ่าน : 6 ครั้ง] นักเรียน นักศึกษา (ชาย) ยื่นเอกสารผ่อนพันการคัดเลือกทหารเกณฑ์ในเดือนเมษายน 2562 [อ่าน : 917 ครั้ง]
ตัวอย่างเครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ [อ่าน : 912 ครั้ง] การแบ่งเหล่าลูกเสือวิสามัญ วก.หลวงประธานราษฎร์นิกร [อ่าน : 914 ครั้ง]
สีประจำสาขาวิชาต่าง ๆ [อ่าน : 913 ครั้ง]

   มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร   [อ่าน : 915 ครั้ง]
       มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ..... (อ่านต่อ)

   คำสั่ง วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [อ่าน : 915 ครั้ง] คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 914 ครั้ง]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 913 ครั้ง] คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา [อ่าน : 910 ครั้ง]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานถ่ายรูปทำเนียบรุ่น ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 910 ครั้ง] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาภาค ภาคใต้ ครั้งท [อ่าน : 916 ครั้ง]

   ผลงานดีเด่น
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1แข่งขันควบคุมระบบอัตโนมัติด้วย PLC ครั้งที่ 16 ประ [อ่าน : 911 ครั้ง] รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R ระดับภาคใต้ [อ่าน : 911 ครั้ง]
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ การใช้ประโยชน์จสกสาหร่ายคลอเรลล่า [อ่าน : 910 ครั้ง] รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ การผลิตฟิล์มบริโภคได้จากแป้งข้าวเฉี้ยงพัทลุง [อ่าน : 910 ครั้ง]
รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 แข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ ชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2560 [อ่าน : 910 ครั้ง] ตัวแทนนักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ [อ่าน : 910 ครั้ง]

   ประมวลภาพกิจกรรมย้อนหลัง
ประชุมประจำภาคเรียนที่1/2561 [อ่าน : 916 ครั้ง] พิธีวางศิลาฤกษ์ วิทยาลัยการอาชีพปลูกรากแก้วแผ่นดินนวมินทราชูทิศสงขลา [อ่าน : 914 ครั้ง]
ประมวลภาพกิจกรรม มุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 [อ่าน : 915 ครั้ง] โครงการอบรมฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ (บาฮาซา) [อ่าน : 911 ครั้ง]
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพระโคะ เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา [อ่าน : 913 ครั้ง] โรงเรียนสะเดา ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ เข้าศึกษาดูงาน แนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ระดับชั้น ปวช. [อ่าน : 912 ครั้ง]
  NewsPhoto
พิธีเปิดกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 11
ดูรายการทั้งหมด  
.
.
ข่าวด้านการศึกษาปัจจุบัน
 
VDO
  พิธีไหว้ครู 2561
  วันคล้ายวันสถาปนา 7 มิถุนายน 2561
ผลงานทางวิชาการ
  อาจารย์จุไรรัตน์ ทองบัว
ข้อมูลสถานศึกษา
  ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
  ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
  ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
เพื่อนๆ อาชิวะ
  วิทยาลัยเทคนิคสตูล
  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
  วิทยาลัยเทคนิคยะลา
  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
  วิทยาลัยการอาชีพละงู
  วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
  วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
  วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
  วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
  วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
  วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา