Breaking News |  ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช., ปวส.       เชิญชวนร่วมกิจกรรม สัปดาห์วิชาการ และมหกรรมวิชาชีพ เปิดบ้านเพื่อการเรียนรู้ (Open House)        ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา       รับสมัครประกวดร้องเพลง งานสัปดาห์วิชาการและมหกรรมวิชาชีพ       "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้       คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562       คำขวัญวันครู ครั้งที่ 63 ปี 2562       “หมอธี” มอบ สพฐ.ทำปฎิทินบรรจุครู       ประกาศเลขที่นั่งสอบ V-net ระดับชั้น ปวส.2       ประกาศเลขที่นั่งสอบ V-net ระดับชั้น ปวช.3     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติการก่อตั้ง
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
แผนที่วิทยาลัยฯ
ผังอาคารสถานที่
แผนปฏิบัติการ ประจำปี
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา ระยะ 4 ปี 2561-2564
ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประเภท
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
งบประมาณและการเงิน
ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสงขลา
ระบบงาน
ระเบียบการหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น
การอยู่เวรยามรักษาการณ์
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานอาคารสถานที่
งานบริหารงานทั่วไป
งานทะเบียน
งานพัสดุ
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายวิชาการ
งานวัดผล
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานทวิภาคี
งานสือการเรียนการสอน
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานวิจัย
งานประกันคุณภาพฯ
งานส่งเสริมผลิตผลฯ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งานกิจกรรมฯ
งานแนะแนว
งานปกครอง
งานครูที่ปรึกษา
งานโครงการพิเศษฯ
แผนกวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาศิลปหัตถกรรม
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาศิลปะการดนตรี
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 7  
เข้าชมเดือนนี้ : 718  
เข้าชมปีนี้ : 718  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 38,446  

   ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช., ปวส. [อ่าน : 32 ครั้ง]    เชิญชวนร่วมกิจกรรม สัปดาห์วิชาการ และมหกรรมวิชาชีพ เปิดบ้านเพื่อการเรียนรู้ (Open House) [อ่าน : 11 ครั้ง]   
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [อ่าน : 17 ครั้ง] คำขวัญวันครู ครั้งที่ 63 ปี 2562 [อ่าน : 14 ครั้ง]
“หมอธี” มอบ สพฐ.ทำปฎิทินบรรจุครู [อ่าน : 14 ครั้ง] นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [อ่าน : 28 ครั้ง]

   ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา [อ่าน : 78 ครั้ง]

   ประกาศรายชื่อนักเรียนให้พ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 และ ปวส.2 ให้พ้นสภาพนักเรียน [อ่าน : 79 ครั้ง] ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 และ ปวช.3 ให้พ้นสภาพนักเรียน [อ่าน : 84 ครั้ง]
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 970 ครั้ง] ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 961 ครั้ง]

   ข่าวประชาสัมพันธ์บุคลากร
ตารางตัวแทนหน้าที่หน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 2/2561 [อ่าน : 70 ครั้ง] สีประจำสาขาวิชาต่าง ๆ [อ่าน : 973 ครั้ง]
แนวปฎิบัติการส่งใบลาของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา [อ่าน : 958 ครั้ง]

   ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษา
รับสมัครประกวดร้องเพลง งานสัปดาห์วิชาการและมหกรรมวิชาชีพ [อ่าน : 10 ครั้ง]    ประกาศเลขที่นั่งสอบ V-net ระดับชั้น ปวส.2 [อ่าน : 30 ครั้ง]
ประกาศเลขที่นั่งสอบ V-net ระดับชั้น ปวช.3 [อ่าน : 27 ครั้ง] ตารางตัวแทนหน้าที่หน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 2/2561 [อ่าน : 54 ครั้ง]
ตัวอย่างเครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ [อ่าน : 1,006 ครั้ง] การแบ่งเหล่าลูกเสือวิสามัญ วก.หลวงประธานราษฎร์นิกร [อ่าน : 949 ครั้ง]

   มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร   [อ่าน : 962 ครั้ง]
       มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ..... (อ่านต่อ)

   คำสั่ง วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [อ่าน : 985 ครั้ง] คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 953 ครั้ง]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 957 ครั้ง] คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา [อ่าน : 939 ครั้ง]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานถ่ายรูปทำเนียบรุ่น ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 946 ครั้ง] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาภาค ภาคใต้ ครั้งท [อ่าน : 972 ครั้ง]

   ผลงานดีเด่น
ประมวลภาพรับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ โครงงานวิทยาศาสตร์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร [อ่าน : 54 ครั้ง] แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1แข่งขันควบคุมระบบอัตโนมัติด้วย PLC ครั้งที่ 16 ประ [อ่าน : 947 ครั้ง]
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R ระดับภาคใต้ [อ่าน : 943 ครั้ง] รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ การใช้ประโยชน์จสกสาหร่ายคลอเรลล่า [อ่าน : 939 ครั้ง]
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ การผลิตฟิล์มบริโภคได้จากแป้งข้าวเฉี้ยงพัทลุง [อ่าน : 941 ครั้ง] รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 แข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ ชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2560 [อ่าน : 945 ครั้ง]

   ประมวลภาพกิจกรรมย้อนหลัง
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ [อ่าน : 6 ครั้ง] คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพปลูกรากแก้วแผ่นดิน [อ่าน : 22 ครั้ง]
ประมวลภาพการมอบรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของนักเรียน นักศึกษา ระดับสถานศึกษา [อ่าน : 39 ครั้ง] การประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของนักเรียน นักศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 41 ครั้ง]
โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อก้าวสู่อาชีพให้หับนักเรียน นักศึกษา [อ่าน : 48 ครั้ง] การประเมินมาตรฐานองค์การดีเด่น ภายใต้โครงการนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย [อ่าน : 57 ครั้ง]
  NewsPhoto
พิธีเปิดกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 11
ดูรายการทั้งหมด  
.
.
ข่าวด้านการศึกษาปัจจุบัน
 
VDO
  พิธีไหว้ครู 2561
  วันคล้ายวันสถาปนา 7 มิถุนายน 2561
ผลงานทางวิชาการ
  อาจารย์จุไรรัตน์ ทองบัว
ข้อมูลสถานศึกษา
  ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
  ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
  ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
เพื่อนๆ อาชิวะ
  วิทยาลัยเทคนิคสตูล
  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
  วิทยาลัยเทคนิคยะลา
  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
  วิทยาลัยการอาชีพละงู
  วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
  วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
  วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
  วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
  วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
  วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา