ระเบียบการระยะสั้น

Login Form

สถิติผู้เยี่ยมชม

403404
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
871
1149
7437
386039
36970
45212
403404

Your IP: 3.233.217.91
2020-02-28 11:31

สำรวจความคิดเห็น

สำรวจความคิดเห็น

ปรัชญา

ปรัชญา


ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชำกำร บริกำรสังคม

คือปรัชญำกำรทำงำนของสถำนศึกษำที่ใช้หลักในกำรดำเนินกำรบริหำรวิทยำลัยฯ ตลอดจนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล

ผู้อำนวยการ

po.png

รองผู้อำนวยการ

การอยู่เวรยามรักษาการณ์

ระบบสารสนเทศภายใน

 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

1456 ถ.กาญจนวนิช  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร 074-232036  โทรสาร 074-246945

info@lpt.ac.th